Gdzie i jakie dokumenty złożyć po śmierci bliskiej osoby?

Poniżej przedstawiamy informacje, gdzie i jakie dokumenty należy złożyć po śmierci bliskiej Ci osoby.

1) Pierwszym, ważnym dokumentem, który musimy uzyskać jest karta zgonu. Uzyskiwana jest ona bezpośrednio od lekarza rodzinnego, który stwierdził zgon lub wypisywana jest przez lekarza rodzinnego na podstawie protokołu zgonu wypisanego przez lekarza pogotowia.
Zaznaczamy, że Dom Pogrzebowy STYKS w charakterze pomocy kryzysowej może wyrobić kartę zgonu dla osób, które nie mają lekarza pierwszego kontaktu lub zgubiły dokumenty.

2) Drugim, niezbędnym dokumentem jest z kolei akt zgonu, który wystawia  Urząd Stanu Cywilnego. Do jego uzyskania potrzebna jest karta zgonu oraz dowód osobisty zmarłej osoby.

3) W przypadku planowanej kremacji ciała, osoba najbliższa powinna na piśmie wyrazić zezwolenie na spopielenie zwłok lub przedstawić ostatnią wolę Zmarłego sygnowaną przez notariusza.

4) W celu otrzymania zasiłku pogrzebowego, należy do oddziału ZUS wziąć ze sobą kilka dokumentów, którymi są:
– wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego,
– skrócony odpis aktu zgonu,
– dowód osobisty lub akty cywilne,
– rachunek poniesionych kosztów związanych z pogrzebem,
– dokumenty poświadczające pokrewieństwo ze Zmarłym,
– zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom.

5) W przypadku ubiegania się o odprawę pośmiertną, dokumenty, które będą potrzebne do przedstawienia zakładowi pracy osoby zmarłej, to:
– skrócony odpis aktu zgonu pracownika,
– skrócony odpis aktu małżeństwa,
– skrócone akty urodzenia dzieci,
– oświadczenie, z którego będzie wynikać, kto jest uprawniony do odprawy pośmiertnej i świadczeń pieniężnych po Zmarłym pracowniku.

6) Przy spełnieniu odpowiednich warunków, wypłacana jest również rodzinie renta po Zmarłym. W tym celu należy złożyć do jednostki ZUS:
– dokument stwierdzający datę urodzenia wnioskodawcy,
– dokument stwierdzający datę urodzenia i datę zgonu ubezpieczonego,
– dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa (powinowactwa) ze Zmarłym ubezpieczonym,
– odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli o rentę ubiega się wdowa lub wdowiec albo małżonka / małżonek pozostający w separacji lub rozwiedziony,
– zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka albo wdowy lub wdowca, wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie, jeżeli przyznanie renty uzależnione jest od ustalenia niezdolności do pracy,
– zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły, jeżeli dziecko ukończyło 16 lat,
– dokument o ustaleniu prawa do alimentów na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej, jeżeli o rentę ubiega się wdowa – wdowiec.

7) Aby otrzymać wypłatę pieniędzy z tytułu odszkodowania, zakład ubezpieczeniowy będzie potrzebował:
– odpisu skróconego aktu zgonu ubezpieczonego, lub innego dokumentu potwierdzającego śmierć,
– kartę zgonu lub inną dokumentację medyczną stwierdzającą przyczynę śmierci,
– dowód tożsamości uprawnionego – np. dowód osobisty.

8) W celu uzyskania pełnomocnictwa do reprezentowania należy udać się z odpowiednio wypełnionym formularzem do Urzędu Stanu Cywilnego.

9) W celu zamknięcia konta w banku należy udać się do właściwego banku z należycie wypełnionym formularzem.

Zadzwoń do nas
Aby ustalić szczegóły

Facebook