Ważne dokumenty

JAKIE DOKUMENTY MUSZĘ ZŁOŻYĆ W JAKICH INSTYTUCJACH

Jedną z istotnych spraw dotyczących okresu po śmierci bliskiej nam osoby,  jest złożenie odpowiednich dokumentów w różnych instytucjach.
Poniżej wyszczególniono, jak otrzymać poszczególne dokumenty i jakie dokumenty należy złożyć w celu otrzymania innych należności.

1) Karta zgonu – uzyskiwana jest ona bezpośrednio od lekarza.
2) Akt zgonu –  wystawiany jest przez Urząd Stanu Cywilnego. Do jego wystawienia potrzebne są:
– karta zgonu,
– dowód osobisty zmarłej osoby.
3) Kremacja – W przypadku planowanej kremacji ciała osoba najbliższa powinna na piśmie wyrazić zezwolenie na spopielenie zwłok lub przedstawić ostatnią wolę zmarłego sygnowaną przez notariusza.
4) Zasiłek pogrzebowy –  W celu jego otrzymania, należy do oddziału ZUS wziąć ze sobą:
– wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego,
– skrócony odpis aktu zgonu,
– dowód osobisty lub akty cywilne,
– rachunek poniesionych kosztów związanych z pogrzebem,
– dokumenty poświadczające pokrewieństwo ze zmarłym,
– zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom.
5) Odprawa pośmiertna – jeśli chodzi o dokumenty, które będą potrzebne do wypłaty odprawy pośmiertnej z zakładu pracy osoby zmarłej, to należy wziąć:
– skrócony odpis aktu zgonu pracownika,
– skrócony odpis aktu małżeństwa,
– skrócone akty urodzenia dzieci,
– oświadczenie, z którego będzie wynikać, kto jest uprawniony do odprawy pośmiertnej i świadczeń pieniężnych po zmarłym pracowniku.
6) Renta po zmarłym – przy spełnieniu odpowiednich warunków, wypłacana jest ona rodzinie. W tym celu należy złożyć do jednostki ZUS:
– dokument stwierdzający datę urodzenia wnioskodawcy,
– dokument stwierdzający datę urodzenia i datę zgonu ubezpieczonego,
– dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa (powinowactwa) ze zmarłym ubezpieczonym,
– odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli o rentę ubiega się wdowa lub wdowiec albo małżonka – małżonek pozostający w separacji lub rozwiedziony,
– zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka albo wdowy lub wdowca, wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie, jeżeli przyznanie renty uzależnione jest od ustalenia niezdolności do pracy,
– zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły, jeżeli dziecko ukończyło 16 lat,
– dokument o ustaleniu prawa do alimentów na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej, jeżeli o rentę ubiega się wdowa – wdowiec.
7) Pełnomocnictwo do reprezentowania – w celu uzyskania pełnomocnictwa do reprezentowania należy udać się z odpowiednio wypełnionym formularzem do Urzędu Stanu Cywilnego.
8) Zamknięcie konta w banku –w tym celu udajemy się do właściwego banku również z wypełnionym formularzem.
9) Wypłata pieniędzy z tytułu odszkodowania – Zakład ubezpieczeniowy będzie potrzebował:
– odpisu skróconego aktu zgonu ubezpieczonego, lub innego dokumentu potwierdzającego śmierć,
– kartę zgonu lub inną dokumentację medyczną stwierdzającą przyczynę śmierci,
– dowód tożsamości uprawnionego – np. dowód osobisty.

Zadzwoń do nas

Aby ustalić szczegóły

Facebook